Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 9 làng văn hóa kiểu mẫu

Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc