Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS Cao Văn Trọng

Đại tá, Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCS - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Sau gần 40 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 2)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 1)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Những thành tựu lý luận lớn của Đảng qua gần 40 năm đổi mới

GS, TS TẠ NGỌC TẤN - PGS, TS NGUYỄN CHÍ HIẾU

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Tạp chí Cộng sản