Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác các hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khánh Nguyên

Đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước

Khánh Nguyên

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của Trung Quốc và một số gợi ý tham chiếu cho tỉnh Quảng Ninh

Minh Quân

Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Nguyễn Chắt

Gắn kết giáo dục đại học với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS VƯƠNG QUỐC THẮNG

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam hiện nay

TS Đinh Thanh Tú - Trần Thị Thảo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Công an nhân dân

Dự báo các xu thế lớn trên thế giới tác động đến môi trường chiến lược của Việt Nam trong 15 năm tới và một số vấn đề đặt ra đối với lợi ích, an ninh quốc gia

TS PHAN THỊ THU DUNG

Bộ Công an

Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hiện nay

TS Trần Thị Minh Trâm -  TS Lê Văn Phục

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Học viện Chính trị khu vực III

Thành phố Hà Nội ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển nông nghiệp

Thu Phương