Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Việt Hải - Thùy Trang

TCCS -Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội“ (gọi tắt là Chỉ thị 40) đi vào cuộc sống, đã tạo bước đột phá kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hỗ trợ những đối tượng yếu thế vượt qua đói nghèo, thay đổi cuộc sống, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có dành cho người nghèo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Hiệu quả từ đồng vốn nhân văn trên quê hương Hà Tĩnh

Ngọc Anh Phương

Giải cơn khát vốn cho miền đất thiếu mưa, thừa nắng gió

Việt Hải

Ngân hàng Chính sách xã hội: Vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế

Việt Hải

Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch COVID-19

Việt Hải