Ảnh minh họa.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội

Thái Bình

TCCSĐT - Ngân hàng Chính sách xã hội là công cụ đặc thù của Đảng, Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng cần hỗ trợ phải có sự chung tay vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, từ việc bình xét, xác định đối tượng đến tuyên truyền, vận động sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng hạn cũng như giám sát việc thực hiện chính sách xã hội của bản thân các tổ chức, cá nhân của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về nơi dòng vốn nồng đậm tình người

Việt Hải

Nam Đàn: Lựa chiều tín dụng thổi bùng sức sống nông thôn mới

Việt Hải

Tăng cường tín dụng chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”

Thái Bình

Dưỡng mạch nguồn vốn xoay chuyển đói nghèo

Theo: vbsp.org.vn