Hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam hiện nay

DƯƠNG QUỐC HOÀNG

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam gắn với chuỗi giá trị toàn cầu

Nguyễn Đình Quyết

Tạp chí Cộng sản