Để sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa ở Quảng Ninh

Hồng Nga

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bến Tre

Phùng Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

Công bố bộ sách “Lịch sử công thương Việt Nam 1945 - 2010” và “Biên niên lịch sử công thương Việt Nam 2011 - 2020”

Khánh Nguyên

Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ cho công nghiệp hóa, đô thị hóa, đẩy nhanh phát triển các kết cấu hạ tầng kỹ thuật then chốt: Bài học của Quảng Ninh

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh

Viện trưởng Viện Chính sách kinh tế môi trường - EEPI

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực tiễn và kinh nghiệm

HOÀNG THỊ PHƯỢNG

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội