Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của dân chủ và pháp luật trong quá trình đổi mới, hoàn thiện nền quản trị quốc gia ở Việt Nam

Nguyễn Văn Thôi

Tạp chí Cộng sản

Chính sách, pháp luật về quản trị địa phương gắn với chuyển đổi số ở Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Vũ Hoàng

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại tòa án ở Việt Nam

Thái Văn Đoàn

Kiểm sát viên cao cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Bảo đảm tính khả thi của pháp luật theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. TRƯƠNG HỒNG QUANG - LÊ XUÂN TÙNG

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Mối quan hệ giữa pháp luật và quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

VÕ CÔNG KHÔI

Học viện Chính trị khu vực III