Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại tòa án ở Việt Nam

Thái Văn Đoàn

Kiểm sát viên cao cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao