Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, không ngừng đổi mới, sáng tạo - Bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

TCCS - Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt và thực hiện nhất quán quan điểm coi công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, là công việc có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định sự thành công. Theo đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, vừa tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Thủ đô anh hùng, ngày càng phát triển.

Hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam hiện nay

DƯƠNG QUỐC HOÀNG

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Cơ cấu lại ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở thành phố Cần Thơ hiện nay

TS PHẠM TUYẾT LỆ

Học viện Chính trị khu vực IV

Tỉnh Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG - NGUYỄN HỮU DUY VIỄN

Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình - Trường Đại học Quảng Bình