Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt trong sứ mệnh và con đường phát triển chung

TS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

TCCS - Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại được xây dựng, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, là tài sản quý giá của hai dân tộc. Trong giai đoạn mới với bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp và lợi ích đan xen, dựa trên những nét tương đồng về tư tưởng, mục tiêu và lợi ích, quan hệ Việt Nam - Lào vẫn luôn được đề cao, duy trì và phát triển bền vững trong cả hiện tại và tương lai.

Thanh Hóa chú trọng bố trí, sử dụng cán bộ gắn với phát hiện, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo và sàng lọc cán bộ yếu kém - Kết quả và bài học kinh nghiệm

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

TS Đàm Quang Hưng - Trần Hồng Vân - Chu Thị Hiệp

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tỉnh Điện Biên: Tiếp tục phát huy giá trị to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản