Quan hệ Việt Nam - Singapore: Hơn 50 năm nhìn lại

PGS, TS Nguyễn Văn Lan

Học viện Chính trị khu vực III