Đối ngoại đảng tích cực góp phần bảo vệ, lan tỏa tư tưởng, trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”

ThS Đỗ Thùy Dương

Ban Đối ngoại Trung ương

Ngoại giao vaccine trên thế giới và thực tiễn triển khai ở Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Văn Lịch - Nguyễn Lan Phương

Học viện Ngoại giao