Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Nguyễn Ngọc Sơn

Thượng tá, Phòng Tuyên huấn Quân khu 9

Nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa quân sự Việt Nam cho lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay

PGS, TS. Nguyễn Vĩnh Thắng

Bộ Quốc phòng

Những nhân tố quy định văn hóa chính trị của sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

NGUYỄN VĂN KÝ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng