Một số bài học kinh nghiệm của chiến thắng Hà Nội - Điện Biên phủ trên không năm 1972

Nguyễn Trung Thông

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 Nguyễn Văn Hải

  Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng