Về quan hệ nhân dân Việt Nam - Mỹ

Nguyễn Phương Nga

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam