Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Lê Xuân Huấn

Học viện Chính trị , Bộ Quốc phòng

Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

PGS, TS. HOÀNG XUÂN CHIẾN

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng