Hoạch định chiến lược đối ngoại vì mục tiêu phát triển, an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS. Lê Đình Tĩnh

Học viện Ngoại giao

Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

PHẠM QUANG HIỆU

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Ngoại giao

Tổ chức hợp tác Thượng Hải trước cục diện thế giới đầy biến động

Lê Thế Mẫu

Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

PGS, TS. Nguyễn Văn Lịch - Phùng Huy Hoàng

Học viện Ngoại giao

Đối ngoại đa phương Việt Nam năm 2019: Những thành tựu ấn tượng

Thúy Minh