Bộ đội Biên phòng quán triệt quan điểm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

TS Nguyễn Quang Thuyên

Đại tá, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

TCCS - Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Quá trình toàn cầu hóa cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục diễn ra nhanh chóng, mang đến cho các quốc gia cả cơ hội và thách thức. Hội nhập quốc tế, hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, giữa đối tượng và đối tác luôn đan xen, chuyển hóa lẫn nhau. Do đó, “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” là xu thế tất yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay được Đảng ta xác định rõ trong các văn kiện, nghị quyết về công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Mối quan hệ chính đảng tạo dựng nền tảng chính trị cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

ThS Đỗ Thùy Dương

Ban Đối ngoại Trung ương

Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

TS HỒ QUANG TUẤN

Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng

Quan hệ Việt Nam - Singapore: Hơn 50 năm nhìn lại

PGS, TS Nguyễn Văn Lan

Học viện Chính trị khu vực III

Vận dụng tư tưởng ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KỶ

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng