Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố quyết định Đại thắng mùa xuân năm 1975

TS Trần Tăng Khởi

Học viện Chính trị khu vực III

TCCS - Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta là nhân tố mang ý nghĩa quyết định đối với Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi đó đi vào lịch sử dân tộc như một trang vàng chói lọi nhất, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn, có tính thời đại sâu sắc, để lại nhiều bài học quý giá đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phương châm an ninh toàn diện trong bảo đảm an ninh quốc gia hiện nay

TS Phạm Duy Hoàng

Đại tá, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại qua cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS PHẠM THỊ LAN

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

GS, TS NGUYỄN VĂN LÂM

Chuẩn Đô đốc, Giám đốc Học viện Hải quân

Phát huy sức mạnh nhân dân trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay

GS, TS VŨ DƯƠNG HUÂN

Học viện Ngoại giao