Phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay - Thách thức và vận hội

Nguyễn Thị Loan Anh Đại học Văn hóa Hà Nội

TCCSĐT - Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đề ra yêu cầu đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Làm cho giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực, mọi mặt hoạt động, mọi quan hệ xã hội, thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững. Thực hiện nhiệm vụ đó, văn hóa Việt Nam cần vượt qua những thách thức, nắm bắt các cơ hội trên con đường phát triển.

Tinh thần khoa học cách mạng trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng chuyển thành nguồn lực mới tạo đà thúc đẩy đất nước ngày càng phát triển

ThS. Đỗ Thị Nhường Đại học Y Thái Nguyên

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Theo: TTXVN