Bàn luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - Khoa học và niềm tin

PGS, TS. LƯU NGỌC KHẢI

Đại tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nhiều nội dung trong bài viết thể hiện tầm khái quát cao về lý luận, thực tiễn và những định hướng đặt ra đối với việc bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội

PGS, TS. ĐOÀN THẾ HANH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quán triệt các luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS. CHU QUANG THIỆN

Thượng tá, Chánh Văn phòng, Học viện An ninh nhân dân

Đấu tranh tư tưởng, lý luận trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. BÙI THỊ TỈNH

Học viện Chính trị Công an nhân dân