Chủ nghĩa xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp cận từ phương diện đạo đức qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS Nguyễn Thế Kiệt

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Từ phương diện đạo đức, vấn đề chủ nghĩa xã hội và định hướng chủ nghĩa xã hội ở tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được nhìn nhận hết sức sâu sắc, nhất là làm rõ sự ưu việt nhân văn, nhân đạo, vì con người của chế độ xã hội chủ nghĩa và yêu cầu xây dựng Đảng ta về đạo đức, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng...

Khát vọng và tầm nhìn phát triển tỉnh Quảng Nam theo tinh thần bài viết “Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHAN VIỆT CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nền tảng lý luận cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một số nhận thức lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS. VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương