Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác các hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khánh Nguyên

Đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước

Khánh Nguyên

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của Trung Quốc và một số gợi ý tham chiếu cho tỉnh Quảng Ninh

Minh Quân

Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Nguyễn Chắt

Gắn kết giáo dục đại học với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS VƯƠNG QUỐC THẮNG

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội