Tỉnh Hà Giang chú trọng lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

LÂM TRANG

Hà Nội phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, xây dựng nông thôn mới bền vững

Đặng Thị Minh Hảo

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội

Hà Nội xây dựng nông thôn hiện đại gắn với bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống

Nguyễn Thị Mai

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội

Phát huy giá trị các di sản văn hóa trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội

Hải Minh

Nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

PGS, TS. NGUYỄN NGỌC HÀ - TS. PHẠM KIM ANH

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh