Văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống trong phát triển nhân cách quân nhân

Lê Thị Thùy Linh - Nguyễn Thị Thùy Giang

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Duyên hải miền Trung trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội

PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Văn hóa là động lực quan trọng để phát triển kinh tế

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Phát huy giá trị của văn hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THẾ TƯ

Học viện Chính trị khu vực III

Gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững

TS. LÊ HỒNG QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang