Phát triển doanh nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta

PGS, TS LÊ QUÝ ĐỨC

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ

BÙI VĂN QUANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững

Vũ Trung Duy

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế: Thực trạng và phương hướng

LÊ THỊ THU HẰNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

PGS, TS NGUYỄN THẾ KỶ

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương