Quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa từ sau đổi mới đến nay - thành tựu và những vấn đề đặt ra

TS. Nguyễn Giáo

Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

TS. TRỊNH THỊ THỦY

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

PGS, TS. BÙI HOÀI SƠN* - ĐỖ THỊ THANH THỦY**

* Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - ** Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Thực tiễn nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa ở nước ta trong hơn 30 năm đổi mới

VÕ THỊ HOA

TS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Giá trị văn hóa chính trị qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Trọng Hoài

PGS, TS, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh