Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

PGS,TS. Mai Hải Oanh

Tạp chí Cộng sản

Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay

TRƯƠNG HÒA BÌNH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Phát huy dân chủ trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thế Trung 

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của tỉnh Sơn La thời gian qua

Nguyễn Hữu Đông

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La