Bài học kết hợp “vừa đánh, vừa đàm” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

TS Nguyễn Đình Luân

Học viện Ngoại giao

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Venezuela

Hạ Long

Nhận diện và phê phán của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với “bệnh quan liêu” - ý nghĩa trong đấu tranh phòng, chống quan liêu hiện nay

PGS, TS. TRẦN ĐÌNH HUỲNH

Nghiên cứu viên cao cấp

Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

GS, TS. HOÀNG CHÍ BẢO

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương