Xu hướng lao động từ thành thị quay trở về nông thôn hiện nay  

TS  Nguyễn Thị Quyết

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay

TS Hồ Công Đức

Đại học Thương mại

Văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống trong phát triển nhân cách quân nhân

Lê Thị Thùy Linh - Nguyễn Thị Thùy Giang

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Hà Nội xây dựng nông thôn hiện đại gắn với bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống

Nguyễn Thị Mai

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội