Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Sở hữu toàn dân về đất đai - cống hiến xuất sắc của V.I. Lê-nin trong phát triển lý luận về sở hữu đất đai của C. Mác

PGS, TS. Nguyễn Khắc Thanh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

PGS, TS. ĐOÀN THẾ HANH

Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh