Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

ĐÀO VĂN MẠC

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay

TS. LÊ THỊ CHIÊN

Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Di sản tư tưởng Ph. Ăng-ghen - giá trị và sức sống thời đại

Lê Trang

Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lê Trung Thành

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

TS. BÙI TRƯỜNG GIANG

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương