Tầm nhìn thời đại và tư duy độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc

TRƯƠNG THỊ THU THANH - PHẠM NGỌC TRẠNG

Trường Đại học Phú Yên

Đấu tranh tư tưởng, lý luận trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. BÙI THỊ TỈNH

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đấu tranh tư tưởng, lý luận trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Bùi Thị Tỉnh

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

PGS, TS. ĐỖ XUÂN TUẤT

Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước

TS. VŨ TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị khu vực 2