Dấu mốc lịch sử và quyết sách đột phá của tỉnh Quảng Ninh hướng đến xây dựng tập đoàn truyền thông đa phương tiện vững mạnh

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng - Phí Hữu Tuấn

Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam

TCCS - Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1276-QĐ/TU, ngày 18-12-2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, về việc thành lập Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh - mô hình cơ quan báo chí, truyền thông hợp nhất cấp tỉnh đầu tiên của cả nước - đã tiếp tục khẳng định tư duy đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Mô hình Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh là dấu ấn riêng có, quyết sách mang tính đột phá nhằm hướng đến việc xây dựng tập đoàn truyền thông vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới.

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trường Đại học Hà Nội

Nâng cao hiệu quả liên kết vùng để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển các tỉnh Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

TS HUỲNH MINH SƠN

Đại học Đà Nẵng

Vai trò của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

TS Nguyễn Giác Trí

Trường Đại học Đồng Tháp