TCCS - Thực tiễn cách mạng cho thấy, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội luôn đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Người, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”(1); “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”(2). Người từng dạy, gương mẫu trong đạo đức người đảng viên chính là sự hy sinh, sự phấn đấu và cống hiến hết mình cho cách mạng, cho nhân dân; gương mẫu phải xuất phát từ đạo đức chứ không phải là sự “đánh bóng” bản thân. Tấm gương tốt để nhìn, để soi vào chứ không phải chỉ để nghe, để viết thành tích báo cáo lên cấp trên, mà phải để cho đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân soi vào và làm theo.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, theo từng điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mà sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên có những biểu hiện khác nhau. Nhưng bản chất, sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là luôn đi trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặt lợi ích chung của tập thể lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân.

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của nước ta, các quận, huyện của Hà Nội không ngừng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Thủ đô là thành phố kết nối toàn cầu. Do đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các quận, huyện của Thủ đô Hà Nội càng phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về sự tiên phong, gương mẫu của mình; bởi lẽ, sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên sẽ tạo ra sức lan tỏa, có ý nghĩa rất lớn trong việc huy động sức mạnh của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quận ủy Đống Đa nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các cấp ủy từ quận đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 4 nhóm giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, nắm vững 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các giải pháp ngăn ngừa theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII. Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa xây dựng và triển khai Kế hoạch số 80-KH/QU, ngày 07-2-2022, “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao danh dự, lòng tự trọng, nêu gương của người cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị, “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm”;...

Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, tiến độ; xác định nhiệm vụ đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ quận cần phải bảo đảm đánh giá đúng chất lượng hoạt động, qua đó kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cấp trên cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của quận. Việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đánh giá toàn diện, khách quan, đúng quy định của Thành ủy và quy định của Trung ương về công tác đánh giá, xếp loại hằng năm từ quận đến cơ sở. Tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong điều hành nhiệm vụ để thấy rõ những mặt tích cực cần phát huy; những hạn chế, yếu kém phải rút kinh nghiệm, cần khắc phục và đưa ra biện pháp khắc phục hạn chế sau hội nghị kiểm điểm hằng năm. Từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch hành động với những giải pháp cụ thể, sát thực, có tính khả thi cao để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân tại đơn vị.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy, “Về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”; hoàn thiện hệ thống các văn bản để triển khai thực hiện chương trình. Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quận ủy Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, thực sự tiên phong, gương mẫu

Quận ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Để làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã tập trung vào việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công tác phù hợp với sở trường, năng lực, thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành các nghị quyết của Đảng. Số lượng đảng viên chấp hành tốt quy định đạt trên 95%; chưa có trường hợp nào cấp ủy nơi cư trú có thông báo về vi phạm của đảng viên thuộc đảng bộ quận ở nơi cư trú.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy xác định là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/QU, ngày 06-2-2023, “Về thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24-10-2022, của Thành ủy, “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”, với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện đến năm 2025. Hằng năm, cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng, quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, giao việc thử thách để đánh giá đúng động cơ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của quần chúng phấn đấu vào Đảng trước khi xem xét, quyết định kết nạp với những kết quả tích cực(3).

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/QU, ngày 6-2-2023, “Về thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24-10-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy, “Về công tác quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng””. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo rà soát, xóa tên đối với 19 đảng viên(4); quyết định đưa ra khỏi Đảng đối với 11 đảng viên(5) không đủ tư cách.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở căn cứ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng theo quy định của Ban Bí thư và nhiệm vụ cấp trên giao để đánh giá, xếp loại.

Huyện ủy Thanh Trì nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 22-10-2021, “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16-2-2022, “Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 21-9-2021, của Thành ủy, “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 69-KH/HU của Huyện ủy gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; hình thức học tập: trực tiếp, với trên 450 đại biểu là cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở; trực tuyến trên kênh fanpage “Thanh Trì quê tôi” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Huyện ủy chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, mỗi quận, huyện của Thủ đô Hà Nội đã có những cách làm sáng tạo, đặc thù; nhờ đó, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được phát huy. Thực tiễn cho thấy, ở đâu tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, thì ở đó các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện thắng lợi, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, của sự giáo dục, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân; đặc biệt là xuất phát từ quá trình tu dưỡng, rèn luyện và sự tự ý thức về tính tiên phong, gương mẫu của mỗi người cán bộ, đảng viên./.

------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 50
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 281
(3) Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn quận đã kết nạp được 727 đảng viên, kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao hằng năm (trung bình mỗi năm kết nạp được trên 200 đảng viên mới). Có trên 63,7% số cơ sở đảng kết nạp được đảng viên mới.
(4) Năm 2020: 2 đồng chí; năm 2021: 7 đồng chí; năm 2022: 4 đồng chí; quý I/2023: 6 đồng chí.
(5) Năm 2020: 4 đồng chí; năm 2021: 4 đồng chí; năm 2022: 2 đồng chí; quý I/2023: 1 đồng chí.