Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền độc lập, tự do của dân tộc - nền tảng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TS Lê Văn Thuật

Trường Đại học Sư phạm Huế

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

TS. Trần Tuấn Sơn - Lê Thị Huyền

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng