Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đối với báo Le Paria

TS. Lê Trung Kiên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước

TS. VŨ TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị khu vực 2

Bến cảng Nhà Rồng: Điểm khởi đầu của con đường cách mạng Việt Nam

TS. Lê Khánh Ly - Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Hồ Chí Minh - Hiện thân của đổi mới; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta

GS,TS. PHÙNG HỮU PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

ĐẠI TÁ, PGS, TS. LƯU NGỌC KHẢI

Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng