Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, kích động bạo lực ở Tây Nguyên

PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

TCCS - Khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây cũng là một trong bốn vùng dân tộc, tôn giáo đặc thù của cả nước mà các thế lực thù địch ra sức lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam. Thời gian tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết tận gốc việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo âm mưu gây chia rẽ, kích động bạo lực ở Tây Nguyên của các thế lực thù địch.

Phê phán quan điểm lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

PGS, TS NGUYỄN AN NINH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vạch trần, phản bác luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc rằng: “Do Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, nên ở Việt Nam không hề có dân chủ thực sự”

PGS, TS ĐỖ THỊ THẠCH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới

TS BÙI THANH CAO

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Không thể phủ nhận vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

PGS, TS Hà Đức Long

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng