Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2006)

Hoàng Văn Vinh

Trường Đại học Ngoại thương

TCCS - Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Nhật Bản đã điều chỉnh chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại nhằm phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Một trong những điều chỉnh quan trọng và đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á là coi trọng an ninh kinh tế, dùng sức mạnh kinh tế để tăng cường sức mạnh an ninh - chính trị để duy trì an ninh khu vực.

Thanh niên Việt Nam với phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa

PGS, TS NGUYỄN THỊ MAI HOA - TS NGUYỄN THỊ THU HÀ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Nguyễn Đức Duy

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Ninh

Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Lương Nguyễn Duy Thông - PGS, TS Phước Minh Hiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn