Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Nguyễn Đức Hà

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Đảng bộ thành phố Hà Nội tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Vũ Thùy Linh

Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

TS Dương Huy Đức

Tạp chí Cộng sản

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các thành phần kinh tế ngoài nhà nước

Phạm Ngọc Sơn

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng - Yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

TS Dương Thị Hà

Học viện Hành chính quốc gia