Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp

Mai Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hiện nay

NGUYỄN TƯỜNG LÂM

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

NGUYỄN QUANG DƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đỗ Công Tiến

Tạp chí Cộng sản

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở tỉnh Bình Dương

TS. Trương Đức Thuận

Tạp chí Cộng sản