Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI: Kết quả đạt được, vấn đề đặt ra và giải pháp thời gian tới

HỒ VĂN NIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

TCCS - Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tỉnh Gia Lai đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế được khai thác, phát huy toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai hiện vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cần được giải quyết bằng những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững thời gian tới.

Gìn giữ, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS ĐẶNG QUANG ĐỊNH

Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo

PGS, TS PHẠM MINH TUẤN

Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản

Nâng cao tính đảng và phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng Đảng ở doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

TS NGUYỄN MẠNH THẮNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7

Những thành tựu lý luận chủ yếu của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới - Nội dung cốt lõi và bài học kinh nghiệm

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản