Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

TS NGUYỄN VĂN TUÂN

Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

TCCS - Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam là một quá trình phức tạp, lâu dài, phản ánh sự phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và chính trị của đất nước. Trong điều kiện mới, với việc Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi mô hình tổng thể của hệ thống chính trị tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của tình hình, thực tiễn trong nước và quốc tế.

Đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

TS Nguyễn Cẩm Ngọc

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

NGUYỄN QUANG BÌNH

Thiếu tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn luyện bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS Nguyễn Như Lôi

Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân