Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Theo Dangcongsan.vn

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012, ngày 22-5-2012, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 72 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 08 đảng bộ trong Khối.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp, chuẩn bị kiểm điểm và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

PV/TTXVN

Mấy vấn đề về tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng

Hà Quốc Trị Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tìm hiểu nguyên nhân tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

PGS, TS Đoàn Thế Hanh Tạp chí Cộng sản

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Hoàng Văn Quảng Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh