Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị*

Nguyễn Hoàng Việt Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

TCCS - Mười hai ý kiến phát biểu và 59 bản tham luận tại Hội thảo đã tập trung vào các nhóm giải pháp liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thu hoạch từ cuộc Hội thảo này giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thẩm quyền và trách nhiệm của bí thư đối với tập thể cấp ủy

Nguyễn Hữu Lậm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

“Gỡ khó” trong thí điểm kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Theo: cpv.vn

Quan hệ giữa cá nhân người đứng đầu cấp ủy và cá nhân người đứng đầu chính quyền

Nguyễn Thái Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Công tác bồi dưỡng bí thư đảng ủy xã, thị trấn ở Từ Liêm, Hà Nội

Theo: xaydungdang.org.vn