Quá trình Đảng ta phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS VŨ VĂN HÀ

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

TCCS - Trải qua gần 50 năm thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra cơ đồ và vị thế mới trên trường quốc tế. Những thành tựu ấy gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, trong đó những phát triển sáng tạo về lý luận xây dựng và phát triển đất nước, nhất là thời kỳ đổi mới, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đã và đang từng bước góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, bổ sung làm giàu thêm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo cơ sở và niềm tin vào xã hội tương lai.

Tự hào 94 mùa xuân dưới cờ Đảng quang vinh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước nhanh, bền vững

Việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải khoa học, có đổi mới trong cách làm, thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đưa đất nước vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu mới

VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam