Sự kế thừa lý luận của V.I. Lê-nin và những tư duy mới trong quan điểm về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN QUỐC TOÀN

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng quan điểm của V. I. Lê-nin về phát triển trong nhận diện sự phát triển của lực lượng sản xuất thế giới hiện nay

TS. Nguyễn Đình Luân

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS. NGUYỄN VĂN THẠO

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương