Quản lý rủi ro an toàn công nghệ thông tin ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng ở nước ta hiện nay

PHẠM MINH QUỐC

Trường Đại học Thương mại

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hiện nay

Nguyễn Phương Linh

Bộ Công an

Phát triển thị trường trái phiếu, hướng tới hệ thống tài chính cân bằng ở Việt Nam

TS. Đào Hoàng Tuấn

Học viện Chính sách và Phát triển