Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác mặt trận - Cơ sở quan trọng để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà Thị Khiết

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TCCS - Để thực hiện hiệu quả công tác mặt trận đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, việc nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác mặt trận có ý nghĩa quan trọng vì “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (Hồ Chí Minh). Trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã từng bước được chú trọng...

Tăng cường công tác kiểm toán để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Hồ Đức Phớc

TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

TRƯƠNG TẤN SANG

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng